1. Electrified
  2. Warranty
  3. 10-aastase hübriidi aku garantii tingimused
Kiirtee

Kuni 10-aastase hübriidi aku garantii tingimused

1) Sissejuhatus

Lexuse hübriidaku teenindusprogramm on hoolikalt läbi mõeldud meede, mille eesmärk on tagada teile meelerahu ja kaitse juhuks, kui teie sõiduki hübriidaku töös peaks esinema mõni tõrge. Edasimüüja/remonditöökoda, kes teenindusprogrammi pakub, kõrvaldab või laseb kõrvaldada kõik tõrked, mida kõnealune pikendatud teenindusprogramm katab.

Edasimüüja/remonditöökoda, kes pikendatud hooldusprogrammi pakub, on teie partner ja kontaktisik kõigis Lexuse hübriidaku pikendatud teenindusprogrammi puudutavates küsimustes. Kui teil ei õnnestu kahjujuhtumi puhul teenindusprogrammi pakkuva partneriga ühendust saada, siis pöörduge palun mõne muu edasimüüja/remonditöökoja poole.

Lexuse hübriidi aku teenindusprogrammiga soovime pakkuda teile kauakestvaid ja meeldivaid sõiduelamusi!

2) Lexuse pikendatud teenindusprogrammi algus ja kestus ning geograafiline kehtivuspiirkond

Lexuse hübriidi aku pikendatud teenindusprogramm kehtib ainult nendele sõidukitele, millel:
a) tootjapoolne hübriidsüsteemi garantii on lõppenud või
b) lõpuni on jäänud alla 1 aasta ja
c) sõiduki vanus ei ületa 10 aastat.

Nende sõidukite puhul, mis vastavad ülaltoodud tingimustele, algab Lexuse hübriidi aku pikendatud teenindusprogramm päevast, mil klient oma edasimüüja/remonditöökoja juures Lexuse hübriidi aku seisukorda kontrollib ja saab edasimüüjalt/remonditöökojalt kinnituskirja Lexuse hübriidi aku pikendatud teenindusprogrammi kohta. Kinnituskirjas on märgitud Lexuse hübriidajami kontrolli kuupäev ja sõiduki läbisõit kontrolli tegemise ajal. Ülalmainitud juhul a) kehtib Lexuse hübriidi aku pikendatud teenindusprogramm 1 aasta või kuni 15 000 km (olenevalt sellest, kumb enne täitub). Ülalmainitud juhul b) pikendab Lexuse hübriidi aku pikendatud teenindusprogramm hübriidi aku allesjäänud tehasegarantiid ühe aastani. Näiteks kui tuled hübriidajami kontrolli sõidukiga, mis on täpselt 4 aastat ja 8 kuud vana, siis pikeneb hübriidi aku garantii 8 kuu võrra (s.o kuni ajani, mil sõiduk on täpselt 5 aastat ja 8 kuud vana). Hübriidi aku pikendatud teenindusprogrammi võidakse pikendada (iga kord 15 000 km või 1 aasta võrra, olenevalt sellest, kumb enne täitub) nii kaua, kuni eelmainitud kriteeriumid on täidetud. Hübriidaku pikendatud teenindusprogramm kehtib iga kord ainult pärast hübriidaku seisukorra edukat kontrolli ja vastavasisulise kinnituskirja saamist oma edasimüüjalt/remonditöökojast. Pikendatud teenindusprogramm hõlmab järgmisi riike: Andorra, Belgia, Taani, Saksamaa, Soome, Prantsusmaa, Gibraltar, Kreeka, Suurbritannia, Itaalia, Liechtenstein, Luksemburg, Malta, Monaco, Holland, Norra, Austria, Poola, Portugal, Iiri Vabariik, Rootsi, Šveits, Slovakkia Vabariik, Sloveenia, Hispaania, Tšehhi Vabariik, Ungari, Rumeenia, Bulgaaria, Makedoonia, Eesti, Läti, Leedu, Serbia, Bosnia, Montenegro, Kosovo, Türgi, Venemaa, Ukraina, Iisrael, Kanaarid, Island ja Küpros.

Pikendatud teenindusprogrammi kate
Kui hübriidi akul esineb kokkulepitud pikendatud teenindusprogrammi käigus mõni tõrge, mis vajab remonti, on pikendatud teenindusprogrammi kliendil käesolevate tingimuste kohaselt õigus lasta vajalikud remonditööd teha pikendatud teenindusprogrammi pakkuval edasimüüjal/remonditöökojal, olles temaga enne konsulteerinud, või mõnel teisel sõiduki tootja tunnustatud edasimüüjal/remonditöökojal (kahjujuhtumi korral, mille tõttu ei ole võimalik sõidukit pikendatud teenindusprogrammi pakkuva edasimüüja juurde / remonditöökotta toimetada). Pikendatud teenindusprogramm katab vajalike ja reaalselt tehtud remonditööde kulu, sealhulgas kõik vajalikud varuosad.

Hüvitist ei saa taotleda kulude eest, mis on seotud:
a) kaudsete või otseste väljaminekutega, nagu pukseerimistasu, hotell või majutuskulu, parkimistasu, kompensatsioon võimetuse eest sõidukit kasutada;
b) õhu- või eritranspordiga.

Õigused Pikendatud teenindusprogramm ja sellega seotud teenused ei mõjuta kuidagi sõiduki ostja ja müüja vahel sõlmitud ostu-müügilepinguga kehtestatud- ja/või garantiiõigusi. Samuti ei anna programm õigust tingimusi muuta (ostu-müügilepingut tühistada) või saada allahindlust (ostuhinda langetada) ega ka välista selliseid õigusi.

Kahjud, mida pikendatud teenindusprogramm ei kata:
a) tormi, rahe, välgu, maavärina, üleujutuse ning tulekahju või plahvatuse otsesel mõjul tekkinud kahjud;
b) igasuguste sõjaaja sündmuste, kodusõja, rahvarahutuste, streikide, töösulgude, konfiskeerimiste, muu suveräänse tegevuse või tuumaenergia tulemusena tekkinud kahjud;
c) õnnetusjuhtumi, s.o järsu ootamatu välise mehaanilise mõjutuse tekitatud sündmuse tagajärjel tekkinud kahjud;
d) sihiliku või kuritahtliku tegevuse, varguse, eriti ärandamise, omavolilise kasutamise, röövi või riisumise tagajärjel tekkinud kahjud;
e) kahjud, mille on tekitanud kolmas, tootja/tarnijana tegutsev pool, kes on rakendanud või asub rakendama abinõusid remondilepingu või muu garantii kohaselt. See hõlmab muu hulgas kõikvõimalikke tootja korraldatavaid tagasikutsumiskampaaniaid ja pakutavaid pikendatud garantiisid;
f) kahjud, mis tulenevad sellest, et on ületatud sõiduki tootja lubatud teljekoormust või veetud lubatust raskemat järelhaagist;
g) sobimatute määrdeainete ja kütuste kasutamisest tulenevad kahjud;
h) kuritahtlikust käitumisest või rängast hooletusest tingitud kahjud;
i) vee sissetungimisest, roostest ja saastunud vedelikest tingitud kahjud;
j) põlemisjääkide ladestumisest ja sellest tingitud klappide läbipõlemisest tulenevad kahjud;
k) ilmselgelt remonti vajava eseme kasutamisest tingitud kahjud, välja arvatud juhul, kui on võimalik tõestada, et kahju ei ole seotud remonti vajava esemega või et ese oli kahju tekkimise ajal vähemalt ajutiselt remonditud;
l) kahjud, mis tulenevad sõiduki algse seisukorra või disaini muutmisest ja/või teatud lisavarustuse laiendamisest/lisamisest, mis mõjutab algset tehnilist spetsifikatsiooni või ohutusstandardit negatiivselt või ei ole sama hea või parema kvaliteediga kui originaaltooted.

Pikendatud teenindusprogrammi ei pakuta:
a) muudele automarkidele peale Lexuse;
b) sõidukitele, mis on registreeritud sõidukite edasimüüja/remonditöökoja, hooldustöökoja või mõne sõidukitega tegeleva muud tüüpi ettevõtte nimele;
c) sõidukitele, mida kasutatakse võidukihutamisteks ja nendega seotud treeningsõitudeks;
d) politsei-, tuletõrje- ja kiirabiautodele ning teistele hädaabiteenuseid osutavatele sõidukitele;
e) sõidukitele, millel esineb tehnilisi vigu;
f) sõidukitele, mida kasutatakse taksona ja millele on teostatud juba 5 pikandatud teenindusprogrammi kontrolli.

3) Pikendatud teenindusprogrammi ulatus

Programm tagab järgmiste osade täieliku töökorras oleku:
- hübriidsõiduki aku.

Pikendatud teenindusprogramm ei kata järgmisi osi või komponente:
a) hooldus (varuosad ja teenindus) = korraline hooldus – kõik tööd, mis korraliste hoolduste käigus tehakse, ja kasutatavad varuosad;
b) selliste katsete, mõõtmiste ja seadistustega kaasnevad kulud, mis ei ole seotud pikendatud hooldusprogrammiga kaetud kahjudega;
c) üldine kulumine;
d) kõik osad, mida ei ole ülaltoodud nimekirjas märgitud.

4) Pikendatud hooldusprogrammi kliendi / sõidukiomaniku kohustused

Et Lexuse hübriidi aku pikendatud teenindusprogrammi kaitse teie sõidukile kehtiks, peate täitma mõned omapoolsed kohustused. Käesolevaga kinnitate, et olete järgnevaid tingimusi lugenud ja nendega nõustunud:
a) lasete teha oma sõidukile kõik hooldus- ja remonditööd, mis tootja on ette näinud. Pikendatud teenindusprogrammi kaitse katkeb, kui tekkinud tõrget võib seostada asjaoluga, et Lexuse hooldusraamatus ettenähtud regulaarsed hooldused ja kontrollid on jäetud tegemata;
b) jälgige alati, et tööd, mis edasimüüja/remonditöökoda teeb, kantaks hooldusraamatusse, sest kahjujuhtumi korral tuleb esitada hooldusraamat koos sissekannetega;
c) ärge püüdke muuta läbisõidunäitu, et pikendatud hooldusprogrammi kehtivust mõjutada;
d) teatage pikendatud teenindusprogrammi pakkuvale edasimüüjale/remonditöökojale kohe kõigist läbisõidunäidiku tõrgetest või selle vahetamisest ja edastage teave õige läbisõidu kohta;
e) arvestage ja järgige tootjapoolset sõiduki kasutamise juhendit, mis on toodud sõiduki käsiraamatus.

5) Kahjunõuete rahuldamine

Palun hoidke kinnituskiri hübriidajami seisukorra kontrolli kohta hoolikalt alles. Pikendatud teenindusprogrammi alusel saab kahjunõude esitada ainult juhul, kui esitate käesoleva kinnituskirja. Kui kinnituskiri hübriidajami seisukorra kontrolli kohta läheb kaduma, võtke palun ühendust pikendatud teenindusprogrammi pakkuva edasimüüja/remonditöökojaga. Teid aidatakse kohe.

Pikendatud teenindusprogrammi kasutamine / kahjunõude rahuldamine
1. Pikendatud teenindusprogrammi alusel tekkivad kahjunõuded rahuldab see edasimüüja/remonditöökoda, kes teile pikendatud teenindusprogrammi pakub.
a) Palun teatage pikendatud teenindusprogrammiga kaetud kahjujuhtumist kohe, esitades pikendatud teenindusprogrammi kinnituskirja nimetatud edasimüüjale/remonditöökojale ja tehes sõiduki ülevaatuseks / kahjude tuvastamiseks kättesaadavaks.
b) Palun vähendage võimaluse korral kahju ulatust, esitage kogu kahju tuvastamiseks vajalik teave ning järgige suuniseid, mis kahju ulatuse vähendamiseks antakse.
c) Pange hooldusraamat valmis. Edasi hoolitseb kõige eest teie pikendatud teenindusprogrammi pakkuja.

2. Kui teil ei õnnestu pöörduda selle edasimüüja/remonditöökoja poole, kes teile pikendatud teenindusprogrammi pakub (näiteks kui reisite välismaal), siis pöörduge palun mõne teise edasimüüja/remonditöökoja poole ja juhinduge eeltoodud suunistest.
3. Kui remonditööd on tehtud mujal kui pikendatud teenindusprogrammi pakkuva edasimüüja esinduses/remonditöökojas ja teile on esitatud arve, siis esitage makstud remondiarve sellele edasimüüjale/remonditöökojale, kes teile pikendatud teenindusprogrammi pakub, ühe kuu jooksul alates arve väljastamise kuupäevast. Tehtud tööd, varuosade hinnad ja tööjõukulu koos kulunud tööajaga peavad olema arvel eraldi lahti kirjutatud. Remondikulu hüvitatakse teile viivitamatult pikendatud teenindusprogrammi tingimuste kohaselt. Palun ärge unustage esitamast oma pangakonto numbrit, sest muidu ei ole teile võimalik hüvitist üle kanda.
4. Pikendatud teenindusprogrammiga kaetud kahjujuhtumi lahendamise järel peab pikendatud teenindusprogrammi klient / sõidukiomanik lubama volitatud eksperdil tõrke põhjustanud osa igal ajal üle vaadata ja edastama talle teabe, mis on vajalik kõnealuse kahju hindamiseks.

Pikendatud teenindusprogrammi kasutamine välismaal
Lexuse hübriidi aku pikendatud teenindusprogramm kehtib ainult juhul, kui viibite käesolevas pikendatud teenindusprogrammi kinnituskirjas loetletud riikides järjest vähem kui 90 päeva. Välisriikides peab kõik remonditööd tegema heakskiidetud edasimüüja/remonditöökoda. Välismaal tekkinud remondikulude eest peate maksma ise. Koduriiki tagasi pöördudes võite esitada arve oma edasimüüjale/remonditöökojale (kui võimalik, lisage tõrke põhjustanud osad) ühe kuu jooksul alates arve väljastamise kuupäevast. Kulud hüvitatakse maksimaalselt arve kogusumma (koos käibemaksuga) ulatuses.

6) Pikendatud teenindusprogrammi õiguste üleandmine

Lexuse hübriidi aku pikendatud teenindusprogrammi õigused saab üle anda sõiduki uuele omanikule tingimusel, et maksimaalset läbisõitu ei ole saavutatud ja/või pikendatud teenindusprogrammi kehtivusperiood ei ole veel läbi. Palun teavitage sõiduki uut omanikku pikendatud teenindusprogrammi olemasolust. Et uus omanik saaks pikendatud teenindusprogrammiga kaasnevaid teenuseid kohe kasutama hakata, peab sõiduki ostja / uus omanik pöörduma kohe andmete muutmiseks selle edasimüüja/remonditöökoja poole, kes pikendatud teenindusprogrammi pakub.