1. Legal
 2. Privacy policy
Kiirtee

ÜLDTEAVE LEXUS
ERAELU PUUTUMATUSE JA ANDMEKAITSE PÕHIMÕTTED

1. SISSEJUHATUS

Lexus austab teie eraelu puutumatust. Olenemata sellest, kas puutute Lexusega kokku kliendi, tarbija, üldsuse liikmena või mõnes muus rollis, on teil õigus oma isikuandmete kaitsele. Need andmed võivad olla seotud teie nime, telefoninumbri, e-posti aadressiga, aga ka muude andmetega, nagu teie sõiduki valmistajatehase tähis (VIN), geolokatsiooni andmed jne.

Siinsetes Lexus eraisiku puutumatust ja andmekaitset puudutavates üldeeskirjades ( „eeskirjad“) kirjeldame, kuidas me kogume teie isikuandmeid; kellega me neid andmeid jagame; kuidas me neid kaitseme ja milliseid valikuid saate oma isikuandmete puhul teha.

Eeskirju kohaldatakse teie isikuandmete töötlemise suhtes meie või meie nimel pakutavate teenuste, töövahendite, rakenduste, veebilehtede, portaalide, (veebi)müügikampaaniate, turundustegevuste, sponsitud sotsiaalmeediaplatvormide jne raames.

Eeskirjad sisaldavad üldeeskirju ja selgitusi. Eeskirju täiendavad eraldiseisvad ja konkreetsed Lexuse nimel pakutavad eraelu puutumatusega seotud teated, mis puudutavad teatud teenuseid, töövahendeid, rakendusi, veebilehti, portaale, (veebi)müügikampaaniaid, turundustegevusi, sponsitud sotsiaalmeediaplatvorme jne. Eraelu puutumatust puudutavad teated saadetakse teile alati, kui ülalnimetatud tegevuste jaoks on vaja teie isikuandmeid (näiteks veebilehtede, portaalide, individuaalsete suhtlusteenuste, uudiskirjade, meeldetuletuste, küsitluste, pakkumiste, sündmuste jne kaudu).

Eeskirju kohaldatakse teie isikuandmete suhtes, mida on kogunud Toyota Motor Europe NV/S ja/või Toyota Baltic AS või mida on kogutud nende nimel, üheskoos viidatud eeskirjades kui Lexus, meie ja meile.

Kui te nõustute eeskirjade sätetega, nõustute sellega, et me töötleme teie isikuandmeid eeskirjades kehtestatud viisil.

Eeskirjade lõpust leiate mõne olulise mõiste määratlused, mida eeskirjades kasutatakse ja mis on toodud kaldkirjas (näiteks isikuandmed, töötlemine, vastutav töötleja).

 

2. KES VASTUTAB TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE EEST?

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutavad järgmised üksused:

Toyota Motor Europe NV/SA („TME“)
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60
1140 Brüssel
Belgia

ja

Toyota Baltic AS (TBA)
Järvevana tee 7b
10112 Tallinn
Eesti

 

3. KELLEGA SAATE ÜHENDUST VÕTTA JUHUL, KUI TEIL ON KÜSIMUSI VÕI KUI SOOVITE ESITADA TAOTLUSI? ANDMEKAITSE KONTAKTISIK

Meil on ametis andmekaitse kontaktisik, kes vastab teie küsimustele ning tegeleb eeskirju puudutavate taotluste, kõigi privaatsusteadete ja teie isikuandmetega (samuti nende töötlemisega).

Kõigi küsimuste, taotluste või kaebuste korral, mis on seotud eeskirjade kohaldamisega või teie õiguste teostamisega (nii nagu eeskirjades kirjeldatud), võite meiega ühendust võtta andmekaitse kontaktisiku kaudu:

privacy@toyota.ee

Järvevana tee 7b, 10112 Tallinn.

 

4. ÜLDPÕHIMÕTTED

Me peame isikuandmeid, mis te olete meie hoolde andnud, väärtuslikuks ning lubame neid töödelda õiglasel, läbipaistval ja turvalisel viisil. Peamised põhimõtted, mida Lexus kohaldavad, on järgmised:

• Andmete minimeerimine: me piirame teie isikuandmete kogumist sel määral, et see oleks otseselt asjakohane ja vajalik eesmärkideks, milleks neid kogutakse.

• Eesmärgi piirang: me kogume teie isikuandmeid üksnes konkreetsel, selgel ja seaduslikul eesmärgil ning me ei töötle neid teistel, nende eesmärkidega kokkusobimatutel viisidel.

• Täpsus: me hoiame teie isikuandmed täpse ja ajakohastatuna.

• Andmeturve ja -kaitse: me rakendame tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, et tagada asjakohane andmeturbe ja -kaitse tase, võttes muu hulgas arvesse teilt kogutavate isikuandmete iseloomu. Sellised meetmed tagavad isikuandmete volitamata avaldamise või juurdepääsu neile, nende tahtmatu või ebaseadusliku hävitamise või tahtmatu kaotamise või muutmise ning muud ebaseaduslikud töötlusviisid.

• Juurdepääs andmetele ja andmete parandamine: me töötleme teie isikuandmeid kooskõlas teie seadusjärgsete õigustega.

• Andmete säilitamise piirang: me säilitame teie isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseaduste ja eeskirjadega ning mitte kauem, kui on kogutava eesmärgi jaoks vajalik.

• Kaitse rahvusvahelise edastamise korral: me hoolitseme selle eest, et kõiki teie isikuandmeid, mida edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda, kaitstakse asjakohaselt.

• Kaitsemeetmed kolmandatele isikutele edastamise korral: me hoolitseme selle eest, et kolmandate isikute juurdepääs isikuandmetele ja isikuandmete edastamine neile toimub kooskõlas kohaldatava õigusega ning sobivate lepinguliste kaitsemeetmete rakendamisega.

• Otseturunduse ja küpsiste seaduslikkus: kui me saadame teile reklaammaterjale või paigaldame teie arvutisse küpsiseid, hoolitseme selle eest, et me teeme seda kooskõlas õigusaktidega.

 

5. TEIE ISIKUANDMETE KAITSE: MILLISEID ISIKUANDMEID ME KOGUME JA MILLISTEL ÕIGUSLIKEL ALUSTEL ME SEDA TEEME

Kui pakume teilt isikuandmeid, teavitame teid alati sõnaselgelt sellest, milliseid isikuandmeid me kogume. See teave esitatakse teile eraldi privaatsusteate kaudu, mis lisatakse näiteks konkreetsetele teenustele (sh teavitusteenused), samuti elektrooniliste uudiskirjade, meeldetuletuste, küsitluste, pakkumiste, üritusekutsete jne kaudu.

Pange tähele, et kooskõlas kohaldatavate andmekaitseseadustega võib teie isikuandmeid töödelda juhul, kui:

 • olete meile andnud nõusoleku andmete töötlemiseks (nagu kirjeldatud konkreetses privaatsusteates). Kahtluste vältimiseks lisame, et teil on õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta; või
 • kui töötlemine on vajalik sellise lepingu täitmiseks, mille osaline te olete; või
 • kui sellise töötlemisega täidame teie seaduslikke huve, mida ei kaalu üles teie õigus eraelu puutumatusele. Teid teavitatakse sellistest seaduslikest huvidest õigel ajal privaatsusteates, mis puudutab konkreetselt sellist töötlemist;
 • kui see on seadusega ette nähtud.

 

6. MILLISEL EESMÄRGIL ME TEIE ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Me kogume teie isikuandmeid üksnes konkreetsel, selgel ja seaduslikul eesmärgil ning me ei töötle neid teistel, nende eesmärkidega kokkusobimatutel viisidel.

Selline eesmärk võib olla teie tellimuse täitmine, teie külastuskogemuse täiustamine mõnel meie veebilehel või meie portaalis, meie toodete ja teenuste täiustamine üldisemalt, teenuste või rakenduste pakkumine, turunduskommunikatsioon ja -tegevus jne. Teie isikuandmete töötlemise eesmärk on selgelt määratletud eraelu puutumatuse teates, mis puudutab seda konkreetset töötlemist. See privaatsusteade on taotluse korral kättesaadav näiteks meie veebilehel või portaalis, elektroonilises uudiskirjas jne.

 

7. TEIE ISIKUANDMETE HOIDMINE TÄPSE JA AJAKOHASENA

Meile on oluline, et säilitaksime täpsed ja ajakohased andmed teie isikuandmete kohta. Palun teavitage meid oma isikuandmete muutustest või nendes sisalduvatest vigadest esimesel võimalusel, võttes meiega ühendust andmekaitse kontaktisiku kaudu (vt punkt 3 „Kellega saate ühendust võtta juhul, kui teil on küsimusi või kui soovite esitada taotlusi?“). Võtame vajalikud meetmed tagamaks, et kõik ebatäpsed või aegunud isikuandmed kustutatakse või need parandatakse asjakohaselt.

 

8. JUURDEPÄÄS ISIKUANDMETELE

Teil on õigus tutvuda meie töödeldavate isikuandmetega ning juhul, kui need on ebatäpsed või puudulikud, paluda nende parandamist või kustutamist. Kui vajate lisateavet oma eraelu puutumatust käsitlevate õiguste kohta või soovite neid õigusi teostada, võtke palun meiega ühendust andmekaitse kontaktisiku kaudu (vt punkt 3 „Kellega saate ühendust võtta juhul, kui teil on küsimusi või kui soovite esitada taotlusi?“).

 

9. KUI KAUA ME TEIE ISIKUANDMEID HOIAME

Hoiame teie isikuandmeid viisil, mis on kooskõlas kohaldatavate andmekaitse õigusaktidega. Säilitame teie isikuandmeid üksnes senikaua, kui see on vajalik eesmärgi jaoks, milleks me teie isikuandmeid töötleme, või kuni see on seadusega ette nähtud. Et saada teavet selle kohta, kui kaua teatud isikuandmeid tõenäoliselt säilitatakse, enne kui need meie süsteemidest ja andmebaasidest eemaldatakse, võtke meiega ühendust andmekaitse kontaktisiku kaudu (vt punkt 3 „Kellega saate ühendust võtta juhul, kui teil on küsimusi või kui soovite esitada taotlusi?“).

 

10. TEIE ISIKUANDMETE KAITSMINE

Me kohaldame tehnilisi ja korralduslikke turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid ebaseadusliku või volitamata juurdepääsu või kasutamise eest, samuti nende juhusliku kadumise või nende terviklikkuse kahjustamise eest. Need meetmed on loodud selliselt, et need võtavad arvesse meie IT-taristut, võimalikku mõju teie eraelu puutumatusele ja kaasnevaid kulusid, samuti on need kooskõlas tööstusharus kehtivate standardite ja tavadega.

Kolmandast isikust andmetöötleja töötleb teie isikuandmeid üksnes siis, kui andmetöötleja nõustub täitma ülalnimetatud tehnilisi ja korralduslikke andmeturbemeetmeid.

Andmeturbe tagamine tähendab seda, et kaitstakse teie isikuandmete konfidentsiaalsust, terviklikkust ja kättesaadavust:

(a) Konfidentsiaalsus: kaitseme teie isikuandmeid soovimatu avaldamise eest kolmandatele isikutele.

(b) Terviklikkus: me kaitseme teie isikuandmeid selle eest, et volitamata kolmandad isikud ei saaks neid muuta.

(c) Kättesaadavus: me tagame, et volitatud osalistel on vajaduse korral juurdepääs teie isikuandmetele.

Meie andmeturbemeetmed hõlmavad järgmist: ligipääsule kohaldatavad turvameetmed, varusüsteemid, kontroll, läbivaatus ja hooldus, turvarikkumiste haldamine ja järjepidevus jne.

 

11. KÜPSISTE JMS MEETMETE KASUTAMINE

Kasutame oma veebilehel küpsiseid. See aitab meil tagada teile parema külastuskogemuse meie veebilehe sirvimisel ja aitab meil oma saiti parendada.

Et saada lisateavet selle kohta, kuidas me küpsiseid kasutame ja kuidas neid vältida, tutvuge palun meie küpsiste kasutamise põhimõtetega, mis on kättesaadavad siin: Veebilehe Küpsised.

 

12. ISIKUANDMETE AVALDAMINE

Olenevalt eesmärgist, milleks me teie isikuandmeid kogume, võime neid avaldada järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele osalistele, misjärel nad töötlevad teie isikuandmeid üksnes sellel eesmärgil:

a) Meie organisatsioonides ja meie kaubamärgi keskkonnas:

 • meie volitatud töötajad;
 • meie tütarettevõtjad ja alltöövõtjad;
 • meie volitatud jaemüüjate ja remonditöökodade töötajad, kelle te olete eelistatuna ära märkinud või kes asuvad teie lähedal (tuginedes teie sihtnumbrile, aadressile) või kellega te olete olnud kontaktis.

b) Kolmandatest isikutest äripartnerid:

reklaami-, turundus- ja müügiedendusettevõtted: et aidata meil korraldada reklaami- ja müügiedenduskampaaniaid ning analüüsida nende tõhusust;

äripartnerid: näiteks usaldusväärsed ettevõtted, kes võivad kasutada teie isikuandmeid selleks, et pakkuda teile teie soovitud teenuseid ja/või tooteid, ja/või kes võivad saata teile turundusmaterjale (eeldusel, et olete andnud nõusoleku nende saamiseks). Me palume nendel ettevõtetel alati järgida kohaldatavaid õigusakte ja siinseid eeskirju ning pöörata suurt tähelepanu teie isikliku teabe konfidentsiaalsusele;

Lexuse teenusepakkujad: ettevõtted, kes osutavad teenuseid Lexuse jaoks või nimel selliste teenuste osutamise eesmärgil (näiteks võib Lexus jagada teie isikuandmeid IT-teenuseid osutavate väliste teenusepakkujatega);

c) muud kolmandad isikud: - kui see on seadusega ette nähtud või seaduslikult vajalik Lexuse kaitsmiseks:

 • et täita seadusi, ametiasutuste taotlusi, kohtu korraldusi, järgida õigusmenetlusi, täita aruandluskohustust, esitada teavet ametiasutustele jne;
 • kinnitada ja tagada Lexuse eeskirjade ja kokkulepete järgimine ning
 • kaitsta Lexuse enda ja tema klientide õigusi, vara ning ohutust;
 • seoses äritehingutega: terve ettevõtte või selle osa ülemineku või võõrandamise raames või muul viisil seoses Lexuse ühinemise, konsolideerimise, valitseva mõju muutumise, ümberkorraldamise või likvideerimisega osaliselt või tervikuna.

 

Palun pidage meeles, et kolmandatest isikutest andmesaajad, kes on loetletud ülal punktides b ja c ‒ eeskätt teenusepakkujad, kes võivad pakkuda teile Lexuse teenuste või rakenduste või oma kanalite kaudu tooteid ja teenuseid ‒ võivad eraldiseisvalt teilt isikuandmeid koguda. Sellisel juhul ainuvastutavad need kolmandad isikud selliste isikuandmete kontrollimise eest ja teie suhteid nendega reguleerivad nende kehtestatud tingimused.

 

13. ERILEPING MEIE VOLITATUD JAEMÜÜJATE JA REMONDITÖÖKODADEGA

Kui te ostate auto või muu toote või teenuse mõnelt meie volitatud jaemüüjalt või remonditöökojalt või kui te annate neile oma isiklikku teavet, on teil selle volitatud edasimüüja või remonditöökojaga eraldi suhe. Sellisel juhul saavad nendest võib-olla koos meiega teie isikuandmete vastutavad töötlejad. Kui teil on küsimusi või taotlusi oma isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta mõne volitatud jaemüüja või remonditöökoja poolt, võtke nendega otse ühendust.

Kuidas tehakse kindlaks, milline on teie eelistatud volitatud jaemüüja või remonditöökoda? Teie eelistatud volitatud jaemüüja või remondiettevõte on 1) volitatud jaemüüja või remonditöökoda, kelle olete valinud oma eelistuseks enda MyLexuse konto seadistuste kaudu (mida saate igal ajal muuta), või 2) juhul, kui te sellist valikut ei teinud, määrame volitatud jaemüüja või remonditöökoja asukoha järgi (teile lähim volitatud jaemüüja või remonditöökoda teie sihtnumbri ja aadressi põhjal) või tuginedes teie varasematele kontaktidele meie võrgustikus.

 

14. SOTSIAALMEEDIA KASUTAMINE

Juhul, kui te kasutate Lexuse pakutavatele vahenditele (veebileht, portaal ...) ligipääsuks sisselogimist sotsiaalmeedia kaudu (näiteks oma Facebooki konto kaudu), registreerib Lexus teie isikuandmed, mis on sotsiaalmeedias kättesaadavad, ja selline sotsiaalmeedia kasutamine teie poolt tähendab seda, et te olete sõnaselgelt lubanud Lexusel edastada oma isikuandmeid selle vahendi kaudu.

Lexus pakub vahel võimalust avaldada isikuandmeid sotsiaalmeedia kaudu, näiteks Twitteris ja Facebookis. Nendel sotsiaalmeediakanalitel on oma kasutustingimused, mida peate sotsiaalmeedia aktiivsel kasutamisel arvesse võtma. Tuletame teile meelde, et sellisel sotsiaalmeedias avaldamisel võivad olla teatud tagajärjed, sealhulgas teie eraelu puutumatusele või teiste isikute eraelu puutumatusele, kelle isikuandmeid te jagate, näiteks võib puududa võimalus postitust kiiresti tagasi võtta. Te vastutate täielikult oma postituste eest. Lexusel ei ole selles suhtes mingit vastutust ega kohustust.

 

15. EDASTAMINE VÄLJAPOOLE EUROOPA MAJANDUSPIIRKONDA

Teie isikuandmeid võidakse edastada saajatele, kes võivad asuda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ning neid võime töödelda meie ja neid võivad töödelda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvad saajad. Seoses teie isikuandmete edastamisega väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda asuvatesse riikidesse, kus ei pakuta üldjuhul samasugusel tasemel andmekaitset kui Euroopa Majanduspiirkonnas, kohaldavad Lexus asjakohaseid konkreetseid meetmeid, et tagada teie isikuandmetele piisav kaitse. Need meetmed võivad näiteks hõlmata seda, et saajatega lepitakse kokku siduvates lepingusätetes, mis tagavad sellise piisava kaitstuse taseme.

Me teavitame teid alati sõnaselgelt, kui teie isikuandmeid edastatakse väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda. See teave esitatakse teile eraldi privaatsusteate kaudu, mis lisatakse näiteks konkreetsetele teenustele (sh teavitusteenused), samuti elektrooniliste uudiskirjade, meeldetuletuste, küsitluste, pakkumiste, üritusekutsete jne kaudu.

 

16. TEIE VALIKUD JA ÕIGUSED

 • Teie valikud selle kohta, kuidas te tahate, et teiega ühendust võetakse

Saate teha eri valikuid selle kohta, kuidas te tahate, et me teiega ühendust võtame, millise kanali kaudu (näiteks e-post, kiri, sotsiaalmeedia, telefon) ja mis eesmärgil. Teavitamisest loobumise juhised on lisatud teile saadetud teatele. Te võite alati tagasi võtta nõusoleku, millega olete lubanud meil omale teavitusi saata.

 • Teie isikuandmed

Saate meiega alati ühendust võtta, kontakteerudes andmekaitse kontaktisikuga (vt punkt 3 „Kellega saate ühendust võtta juhul, kui teil on küsimusi või kui soovite esitada taotlusi?“), et teada saada, milliseid isikuandmeid me teie kohta omame ja milline on nende päritolu. Teatud tingimustel on teil õigus saada oma isikuandmed, mis te olete meile esitanud, levinud, struktureeritud masinloetavas vormis ja edastada need ükskõik millisele oma valitud kolmandale isikule.

 • Teie parandused

Kui te leiate oma isikuandmetes vea või kui need ei ole täielikud või õiged, võite ka nõuda meilt andmete parandamist või täiendamist.

 • Teie piirangud

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist (näiteks seni, kuni nende õigsust kontrollitakse).

 • Teie vastuväited

Te võite esitada vastuväite oma isikuandmete kasutamisele otseturunduse eesmärgil (kui soovite, võite meile teada anda, mis kanali kaudu ja kui sageli soovite, et me teiega ühendust võtaksime) või oma isikuandmete jagamisele kolmandate isikutega sellisel eesmärgil.

Saate meiega alati ühendust võtta, kontakteerudes andmekaitse kontaktisikuga (vt punkt 3 „Kellega saate ühendust võtta juhul, kui teil on küsimusi või kui soovite esitada taotlusi?“), et teada saada, milliseid isikuandmeid me teie kohta omame ja milline on nende päritolu.

Lisaks võite nõuda meilt, et kustutaksime teid puudutava teabe (v.a mõnel juhul, näiteks tehingu tõendamiseks või kui see on seadusega ette nähtud).

Palun pidage silmas, et teil on õigus esitada asjakohasele andmekaitseasutusele kaebus vastutava töötleja kohta.

TME (kui vastutava töötleja) puhul on asjakohane asutus Belgia andmekaitseasutus. TBA (kui vastutava töötleja) puhul on asjakohane asutus Eesti Andmekaitse Inspektsioon.

 

17. ÕIGUSTEAVE

Siinsetes eeskirjades sisalduvad nõuded täiendavad, kuid ei asenda muid nõudeid, mis kehtivad kohaldatavate andmekaitseseaduste alusel. Juhul, kui siinsetes eeskirjades sisalduvate nõuete ja kohaldatavate andmekaitseseaduste nõuete vahel valitseb vastuolu, on ülimuslik andmekaitseseadus.

Lexus võib siinseid eeskirju igal ajal muuta. Eeskirjade muutmise korral teavitame teid muudatustest ning palume teil seejärel lugeda läbi kõige värskema versiooni meie eeskirjadest ja kinnitada oma nõusolekut nendega. Eeskirjadega saate pidevalt tutvuda siin Juriidiline Teave, et hoida end kursis võimalike muudatustega.

 

18. MÕISTED

Siinsetes eeskirjades on mõistetel järgmine tähendus:

(a) Vastutav töötleja on organisatsioon, kes määrab kindlaks eesmärgi, mille jaoks teie isikuandmeid töödeldakse ja kuidas seda tehakse.

(b) Volitatud töötleja on isik või organisatsioon, kes töötleb teie isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

(c) Andmekaitse kontaktisik on kontaktisik (s.t Lexuse määratud isik, kes omab asjakohast jurisdiktsiooni), kellele saate suunata oma vastutavale töötlejale mõeldud küsimused või palved siinsete eeskirjade kohta ja/või isikuandmete (töötlemise) kohta ning kes käsitleb selliseid küsimusi ja taotlusi. Kui me ei ole teid teisiti teavitanud, on andmekaitse kontaktisikuga võimalik ühendust võtta nii, nagu kirjeldatud punktis 3 („Kellega saate ühendust võtta juhul, kui teil on küsimusi või kui soovite esitada taotlusi?“).

(d) EEA tähendab Euroopa Majanduspiirkonda (s.t Euroopa Liidu liikmesriigid, lisaks Island, Norra ja Liechtenstein).

(e) Isikuandmed on kõik andmed, mis on seotud otseselt teiega või võimaldavad teid identifitseerida, näiteks teie nimi, telefoninumber, e-posti aadress, sõiduki valmistajatehase tähis, geolokatsiooni andmed jne.

(f) Töötlemine on teie isikuandmete kogumine, nendele juurdepääs ja nende kasutamine kõigil viisidel.